Nieuws

 • Ook dit jaar doen wij als HR Consultancy mee aan de Week van de Loopbaan!

  Wat kan je dit jaar verwachten van Week van de Loopbaan?

  - De hele week lang gratis loopbaanadvies
  - Voor iedereen toegankelijk
  - Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
  - Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
  - Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied

  Meer infomatie en de mogelijheid om aan te melden volgt binnenkort.

  Logo WvdL RGB

   

   

  Lees meer...
 • Assertiviteit
  Zeg je vaker ja dan dat je zou willen? Durf je niet altijd je grenzen aan te geven? Of denk je soms 'kan ik dat wel zeggen?'
  Vind je het lastig om hulp te vragen, een verzoek te doen of om te gaan met kritiek van anderen? Of help je graag anderen en sta je voor iedereen klaar, maar merk je dat dit ten koste van jezelf en jouw werk gaat? Onze training assertiviteit helpt je om beter te zeggen wat je wilt en versterkt jouw communicatie waardoor je fijner kunt samenwerken.

  Lees meer...
 • In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

  Lees meer...
 • UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo'n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...
 
Tips werkgevers

Samen werken aan een geslaagde re-integratie

U bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen kunt u veel doen om een re-integratie te laten slagen. Wij hebben 5 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Houd regelmatig contact met uw bedrijfsarts of arbodienst
Blijf op de hoogte van de situatie en de mogelijkheden van uw werknemer. Samen met uw bedrijfsarts en arbodienst overlegt u hoe uw werknemer kan terugkeren naar zijn eigen functie.

2. Pas de functie of werkplek aan
U kunt het werk voor uw werknemer verlichten door taken over te dragen aan collega's of door de werkplek aan te passen. Via UWV kunt u een voorziening aanvragen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

3. Samen zoeken naar passend werk
Onderzoek ook alle mogelijkheden om ander passend werk te vinden voor uw werknemer binnen uw eigen organisatie. Als uw werknemer met een voorstel komt, ga hier dan op in. Passend werk is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen.

4. Re-integratie bij een andere werkgever
Uw werknemer bij een andere werkgever laten re-integreren, is ook mogelijk. Re-integratiebedrijven en regionale Poortwachtercentra kunnen door hun netwerk in het regionale bedrijfsleven bemiddelen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt namelijk een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren.

5. Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV
Loopt de re-integratie vast en kan ook uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan vraagt u bij ons een deskundigenoordeel aan. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen.

 
Tips werknemers

3 oktober 2016
Het Kabinet vindt bijscholing en ontwikkeling van werknemers nog steeds erg belangrijk. Werknemers moeten aan het werk blijven en dan is scholing noodzakelijk. Vooral de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen is cruciaal als zij voor werkgevers interessant willen blijven op de arbeidsmarkt.

De bestaande 'scholingsvouchers', die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor heeft het Kabinet vanaf dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

Bron: hr-select

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de verhoging van de minimumjeugdlonen. Tegelijk met het indienen van een wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet minimumloon, waarin onder meer een aanpassing van de minimumjeugdlonen is opgenomen, is een nota van wijziging gepubliceerd dat voorziet in een tegemoetkoming voor werkgevers volgens de systematiek van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

In het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573) bevat een aantal maatregelen ten aanzien van het minimumloon die al eerder waren aangekondigd.
Het wetsvoorstel bewerkstelligt een stapsgewijze verlaging van het de leeftijd voor het volwassenminumloon: bij inwerkingtreding van de wet zal deze verlaagd worden van 23 naar 22 jaar. Bij een volgende stap – na een evaluatie augustus 2018 waarbij gekeken kan worden naar de werkgelegenheidseffecten – wordt de leeftijdsgrens vervolgens verlaagd naar 21 jaar.
Ook de staffels van de minimumjeugdlonen van 18 tot en met 21 jarigen zullen (in twee stappen) worden verhoogd. Dit levert het volgende beeld op:
Naamloos
Om negatieve werkgelegenheidseffecten tegen te gaan en werkgevers tegemoet te komen in de stijgende loonkosten is in een Nota van wijziging bij de wet een tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon voorgesteld. Voor de compensatie wordt gebruik gemaakt van de systematiek van het Lage-inkomensvoordeel uit de Wtl. De compensatie wordt toegekend op basis van twee kenmerken: de leeftijd die de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het minimumjeugdloon voordeel wordt toegekend. Maar anders dan bij het Lage-inkomensvoordeel speelt hierbij het aantal verloonde uren geen rol. Na elk kalenderjaar wordt bezien of het gemiddelde uurloon van een werknemer binnen de gestelde grenzen valt, om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor compensatie. Als er recht is op de tegemoetkoming ontvangt de werkgever automatisch een beschikking voor deze tegemoetkoming. Voor 18- tot en met 21-jarigen wordt er op basis van de leeftijd op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar een bandbreedte vastgesteld waar het gemiddeld uurloon in moet vallen om in aanmerking te komen voor de compensatie. De bandbreedte wordt aan de onderkant begrensd door het voor de betreffende leeftijd geldende minimumuurloon (bij een normale arbeidsduur van 40 uur), verhoogd met een vakantietoeslag van 8%. De bovenkant van deze bandbreedte wordt begrensd door het minimumloon geldend voor de leeftijdsgroep die één jaar ouder is. Het voornemen is om de tegemoetkoming in werking te laten treden op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon naar verwachting wordt ingevoerd per 1 juli 2017, wordt de tegemoetkoming over 2018 vermenigvuldigd met 1,5 (ter compensatie van de verhoging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017).

Andere maatregelen uit het wetsvoorstel betreffen onder meer de minimumloonbetaling bij stukloon. Voor de vraag hoeveel loon de werknemer op grond van de WML dient te ontvangen, wordt bepalend de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid. Het huidige criterium (de tijd die 'redelijkerwijs met de verrichte arbeid is gemoeid' komt te vervallen. Een andere maatregel betreft de loonbetaling bij meerwerk. Voorgesteld wordt dat het loon voor meerwerk (werk boven de normale arbeidsduur) minimaal het minimumloon per uur moet zijn dat is afgeleid van de normale arbeidsduur per week.

Bron: loonzaken.sdu.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.


Ontvang HTML?

HR - Advies - Training - Re-integratie - Loopbaanbegeleiding - Coaching - Personeel - Werkgevers - Werknemers | Heinkenszand - Zeeland

Privacyverklaring

HR - Outplacement - Advies - Loopbaanadvies - Assessment - Re-integratie 2e spoor - Organsatieontwikkeling - Coaching - Personeel - Talentmanagement | Zeeland

logo